Naar hoofdinhoud Naar footer

Privacyverklaring

Gepubliceerd op: 14-04-2022

Dit is de privacyverklaring van Stichting Omaha System Support (hierna: Stichting OSS). Stichting OSS staat voor het professionaliseren van de maatschappelijke gezondheidszorg door: - bevorderen, faciliteren en borgen van ‘eenheid van taal’ in de Nederlandse maatschappelijke gezondheidszorg - het verzamelen van data om kennis te vergroten

Stichting Vilans is de uitvoerende organisatie voor Stichting OSS. In deze verklaring wordt beschreven hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van betrokkenen. Stichting OSS verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We vinden de persoonlijke levenssfeer belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Contactgegevens

Stichting Omaha System Support

Churchilllaan 11

3527 GV Utrecht

www.omahasystem.nl

Stichting OSS beschikt over een privacy officer die te bereiken is via privacy@vilans.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen geven over een identificeerbare natuurlijke persoon. Stichting OSS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Verstrekt u de gegevens zelf aan Stichting OSS, dan bent u zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie hiervan.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Stichting OSS mogelijk verwerkt. Het kan in specifieke gevallen mogelijk zijn dat wij meer of andere gegevens verwerken. 

Voor het inschrijven op en het versturen van de nieuwsbrief:

 • E-mailadres

Voor het verzenden van publicatie(s):

 • NAW-gegevens, bedrijfsgegevens, functie, e-mailadres en andere contactgegevens
 • Betaalgegevens voor betaalde producten

Voor het aangaan of het uitvoeren van een overeenkomst/abonnement:

 • NAW-gegevens, bedrijfsgegevens, functie, e-mailadres en andere contactgegevens
 • Betaalgegevens van u of van uw organisatie

Voor het beantwoorden van een vraag via onze online kanalen:

 • E-mailadres, naam, functie, sector

In het kader van onderzoek of publicatie van content: 

Stichting OSS verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt in het kader van een onderzoek of voor de publicatie van content. Welke persoonsgegevens dit zijn en waar deze gepubliceerd worden is afhankelijk van het onderzoek of de publicatie.

Doelen en grondslagen van de verwerking

Stichting OSS verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven en andere publicaties.
 • U te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of ter verbetering van onze dienstverlening.
 • Voor het aangaan en het afsluiten van een overeenkomst/abonnement met u of uw organisatie.
 • Wij verzamelen uw betaalgegevens wanneer u gebruik maakt van een betaalde dienst van Vilans om deze betaling te verwerken.
 • Uw vraag via onze online kanalen te kunnen beantwoorden.
 • Als onderdeel van een onderzoek of de publicatie van content, wanneer u hieraan actief deelneemt.

Voor bovenstaande doeleinden zijn verschillende grondslagen van toepassing. Het gaat om het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst, op basis van toestemming of het gerechtvaardigd belang van Stichting OSS.

Bewaartermijnen

Stichting OSS bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en zo lang dit wettelijk verplicht is.

Wanneer u gebruik maakt van de aangeboden diensten van Stichting OSS wordt u opgenomen in ons relatiebestand. Uw gegevens worden in dit geval bewaard totdat u uw toestemming intrekt en Stichting OSS geen andere verwerkingsgrondslag of wettelijke bewaarplicht heeft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Delen van persoonsgegevens met derden Het delen van persoonsgegevens met andere partijen vindt altijd volgens de privacy wet- en regelgeving plaats. Wanneer bijvoorbeeld gebruik gemaakt wordt van externe verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit heeft in ieder geval betrekking op het beheer en onderhoud van de websites van Vilans, op de enquêtetool en de opslag van data. En wanneer er voor het organiseren van bijeenkomsten of congressen of voor het verwerken van onderzoeksgegevens gebruik gemaakt wordt van een extern bureau. Vilans zal uw V&VN en/of BIG-nummer doorgeven aan V&VN om uw accreditatiepunten te verkrijgen. Verder kan Vilans op basis van een gerechtelijk bevel of op grond van een wettelijke plicht uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Uw gegevens worden in principe binnen de Europese Unie verwerkt. Als de verwerking buiten Europa plaatsvindt worden er afspraken gemaakt, zodat er een passend beschermingsniveau is. 

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt, deze worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Bij uw eerste bezoek aan een website van Stichting OSS wordt u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Het bestuur van de stichting Omaha System Support wordt ondersteund door een uitvoeringsorganisatie. Het bestuur van Omaha System Support heeft Vilans daarvoor aangewezen. Daarom is het cookiebeleid van Vilans van toepassing op deze website. Bekijk de cookieverklaring op de website van Vilans.

Privacyrechten

U kunt vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. U kunt vragen om deze gegevens te corrigeren of kunt bezwaar maken tegen de verwerking. In sommige gevallen kunt u uw toestemming intrekken of Vilans vragen om deze gegevens te verwijderen of over te dragen. Een verzoek kunt u sturen naar privacy@vilans.nl.

Ook kunt u hier terecht als u een klacht heeft over de naleving van deze privacyverklaring of u het niet eens bent met de manier waarop uw gegevens worden verwerkt door Stichting OSS.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kan in het uiterste geval gevraagd worden om een identiteitsbewijs, een afschrift hiervan wordt na controle direct vernietigd. Stichting OSS reageert zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging

Stichting OSS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van een beveiligingsbeleid, door een geheimhoudingsclausule voor medewerkers, training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op met de privacy officer via privacy@vilans.nl.

Wijzigingen

Stichting OSS behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De meest actuele privacyverklaring is te vinden op www.omahasystem.nl.

Wij adviseren u regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Hebben de wijzigingen gevolgen voor de manier waarop Stichting OSS persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via berichtgeving op onze website(s) en/of in nieuwsbrieven van Stichting OSS.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen neemt u dan contact op met de privacy officer via privacy@vilans.nl.

Deel deze pagina via: